Verwijshulp

Legenda

Op deze pagina worden de termen die op deze site worden gebruikt uitgelegd.

Verblijfsoort

Tijdelijk verblijf

Tijdelijk verblijf in een instelling, ter vervanging van de bestaande thuissituatie.

Eerstelijns Verblijf Laag complex (ELV)

De patiënt heeft een enkelvoudige aandoening en/of beperking die een bedreiging vormt/vormen voor de gezondheid van de patiënt. Er is verzorging en verpleging in de nabijheid, observatie, signalering en interventie nodig. De medische zorg in ELV laag complex bestaat uit zorg ‘zoals huisartsen die plegen te bieden.

Eerstelijns verblijf Hoog complex (ELV)

Bij de patiënt is sprake van meerdere, elkaar beïnvloedende aandoeningen en/of beperkingen. Er is vaak sprake van polyfarmacie en de mogelijke gevolgen daarvan. Er is multidisciplinaire behandeling nodig. De patiënt heeft verzorging en verpleging in de directe nabijheid nodig. De (multidisciplinaire) behandeling dient plaats te vinden in een op de specifieke doelgroep ingerichte omgeving. De zorg ondersteunt de ADL van de patiënt of neemt deze over. De verantwoordelijk arts neemt zowel de generalistische als de specialistische behandeling op zich. De medische zorg in ELV hoog complex richt zich vooral op: functionele diagnostiek, prognostiek, het opstellen van een behandelplan met SMART geformuleerde doelen op basis van ‘shared decision making’ met de patiënt en het patiëntsysteem, regievoering tijdens het behandeltraject, verantwoordelijkheid nemen in de keten en zorgdragen voor adequate samenwerking, zoals vastgelegd in samenwerkingsafspraken. Afhankelijk van de problemen bij en van de patiënt kunnen professionals toegevoegd worden aan het multidisciplinair (zorg-) team.

Eerstelijns verblijf Triage (ELV)

Geschikt als bij de eerste triage blijkt dat het in te zetten zorgpad onduidelijk is, én er behoefte is om de patiënt te observeren en aanvullende diagnostiek te doen om het juiste zorgpad te kunnen kiezen. Patiënten verblijven maximaal 10 dagen op Elv Triage. In die periode doet de SO samen met de behandelaren aanvullend onderzoek, inclusief geriatrisch assessment, en wordt in maximaal 10 dagen de diagnose gesteld voor het juiste zorgpad. Het juiste zorgpad kan zijn: naar huis (met zorg/ondersteuning), Grz, Elv hc, Elv lc of Wlz. Direct na de diagnose wordt het juiste zorgpad ingezet.

Crisisplaatsen WLZ (Wet Langdurige Zorg)

Wanneer is er sprake van crisisopname?

Via het zorgkantoor zijn er criteria gesteld aan wat een gelegitimeerde crisisopname mag zijn. "Om in aanmerking te komen voor crisisopname onder de Wlz dient de klant te voldoen aan alle hier genoemde criteria:

  • De cliënt heeft een Wlz-indicatie of de aanvrager van de spoedopname verwacht dat de cliënt deze binnen twee weken krijgt
  • Er is sprake van een acute verandering
  • Gevaarscriterium is duidelijk aanwezig
  • Binnen 24 uur is intramurale zorg noodzakelijk

GRZ (Geriatrische Revalidatie Zorg)

Voor welke verzekerde? Geriatrische revalidatiezorg (GRZ ) is bedoeld voor kwetsbare ouderen. Doel is om hen te helpen terugkeren naar de thuissituatie om zo goed mogelijk deel te kunnen blijven nemen aan het maatschappelijk leven. Meestal krijgen zij GRZ nadat zij zijn opgenomen in een ziekenhuis voor een medisch specialistische behandeling. Bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, botbreuk of voor een nieuwe knie of heup.

Om voor GRZ in aanmerking te komen moet bij de verzekerde volgens de regelgeving sprake zijn van:

  • kwetsbaarheid
  • complexe multimorbiditeit
  • en afgenomen leerbaarheid en trainbaarheid

Kwetsbaarheid

Er is sprake van kwetsbaarheid als de verzekerde moeilijk om kan gaan met lichamelijke of geestelijke belasting.

Complexe multimorbiditeit

Als de verzekerde meerdere ziekten, stoornissen, beperkingen of handicaps heeft, dan is er sprake van multimorbiditeit. Als de oorzaken hiervan moeilijk te achterhalen zijn dan spreken we van complexe multimorbiditeit. De effecten van de behandeling van de afzonderlijke ziekten kunnen dan anders zijn dan te verwachten is. De verzekerde heeft dan behoefte aan een integrale en multidisciplinaire aanpak van de zorg die rekening houdt met de andere aandoeningen. De bij de verzekerde betrokken zorgverleners moeten dan de zorg onderling afstemmen om goede zorg te kunnen bieden.

Verminderde leerbaarheid

Niet alleen heeft de verzekerde behoefte aan een multidisciplinaire aanpak, maar ook moet de zorg zijn aangepast aan zijn individuele herstelmogelijkheden en trainingstempo. De zorgverleners moeten rekening houden met de verminderde mogelijkheden van de verzekerde. Een verzekerde komt dus niet in aanmerking voor GRZ als hij bijvoorbeeld alleen fysiotherapie nodig heeft na behandeling van een beenbreuk in het ziekenhuis. Hij voldoet dan niet aan bovenstaande voorwaarden.

Wanneer is GRZ mogelijk?

GRZ is mogelijk in de volgende situaties:

Als de verzekerde in een ziekenhuis heeft gelegen en de GRZ binnen een week hierop aansluit, of geriatrische beoordeling (geriatrisch assessment Als de verzekerde een acute aandoening heeft waardoor sprake is van acute stoornissen in de mobiliteit of afname van zelfredzaamheid en de verzekerde hiervoor medisch specialistische zorg heeft ontvangen. Of de verzekerde op GRZ is aangewezen, moet blijken uit een ). Deze beoordeling vindt plaats door een (klinisch) geriater of internist ouderengeneeskunde op de spoedeisende eerste hulp of via een spoedconsult op de geriatrische polikliniek. De GRZ moet binnen een week starten na het geriatrisch assessment. Bij aanvang van GRZ moet sprake zijn van verblijf op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Als verblijf niet meer nodig is om verantwoorde zorg te kunnen bieden, dan kan de GRZ zonder verblijf (ambulant) worden voortgezet. De specialist ouderengeneeskunde (SO) blijft dan verantwoordelijk voor deze zorg. De duur van geriatrische revalidatie bedraagt maximaal 6 maanden.

MSR (Medisch Specialistische Revalidatiezorg)

In een team werken verschillende behandelaars samen, onder leiding van een revalidatiearts. De patiënt werkt samen met dit team aan het opheffen of verminderen van zijn of haar beperkingen of leert ‘ermee om te gaan’. Dit alles met als doel om de patiënt weer te laten deelnemen aan de samenleving. Ook ‘werk’ is vaak een onderdeel hiervan.

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.

Thuiszorgindicatie palliatieve terminale zorg voor Hospice

Zorg wanneer een arts heeft verklaard dat sprake is van een levensbedreigende ziekte, waarbij de levensverwachting niet langer dan drie maanden is. Zorg wordt verleent in een hospice. Geïndiceerd door de wijkverpleging.

Eerstelijns Verblijf Palliatief (ELV) (onderdeel van een instelling)

Zorg wanneer een arts heeft verklaard dat sprake is van een levensbedreigende ziekte, waarbij de levensverwachting niet langer dan drie maanden is. Daarbij is beoordeeld dat het onverantwoord is dat de cliënt zonder toezicht alleen thuis is op de momenten dat de (professionele) zorgverlener er niet is. Zorg wordt meestal verleend in een instelling.

Overbruggingszorg WLZ (Wet Langdurige Zorg)

De zorg waarvoor u kiest is niet altijd direct beschikbaar. Bijvoorbeeld omdat u heeft gekozen voor zorg met verblijf maar uw voorkeursaanbieder nog geen kamer voor u vrij heeft, of omdat u heeft gekozen voor een modulair pakket thuis maar hiervoor nog geen positieve beschikking van het zorgkantoor heeft ontvangen. In dat geval kunt u overbruggingszorg ontvangen.

Wie regelt mijn overbruggingszorg?

Uw overbruggingszorg wordt geregeld door uw voorkeursaanbieder. Dit is de zorgaanbieder waarbij u op de wachtlijst staat voor zorg met verblijf (dossierhouder) of de zorgaanbieder van wie u zorg thuis in de vorm van een vpt of mpt wilt ontvangen.

Hoe ontvang ik mijn overbruggingszorg?

Overbruggingszorg ontvangt u meestal thuis. Bijvoorbeeld in de vorm van begeleiding, verpleging en/of verzorging. Ook kunt u gebruik maken van dagbesteding. Maar u kunt ook tijdelijk opgenomen worden bij een andere zorgaanbieder dan de zorgaanbieder van voorkeur, als uw gezondheidssituatie daarom vraagt.

Wie levert mijn overbruggingszorg?

Uw voorkeursaanbieder overlegt met u van wie en hoe u de overbruggingszorg krijgt. De zorg kan geleverd worden door uw voorkeursaanbieder zelf, maar ook door een andere zorgaanbieder. Het kan namelijk zo zijn dat uw voorkeursaanbieder zelf (nog) geen capaciteit heeft om de zorg te leveren of dat de voorkeursaanbieder geen zorg thuis levert.

Logeren WLZ (Wet Langdurige Zorg)

Inhoud van logeeropvang

Onder logeeropvang valt logeerverblijf, het verstrekken van eten en drinken, het schoonhouden van de logeerruimte en andere ruimten waarvan de verzekerde tijdens zijn verblijf gebruik maakt, en roerende voorzieningen

Doel en omvang logeeropvang

Het doel van logeeropvang is ontlasting van de mantelzorg. Logeeropvang is in omvang beperkt tot maximaal 156 etmalen per jaar (in de praktijk betekent dat 156 nachten logeren). Het aantal van 156 nachten per jaar is gebaseerd op maximaal 3 nachten per week, maar het is mogelijk logeeropvangdagen te “sparen”, zodat langere logeerperiodes mogelijk zijn als de mantelzorger daaraan behoefte heeft. Met andere woorden: per kalenderjaar heeft een verzekerde aanspraak op maximaal 156 nachten logeeropvang, die hij gedurende het jaar naar behoefte kan inzetten. Als een indicatie tijdens het kalenderjaar ingaat, wordt het maximum aantal logeeropvangdagen voor dat jaar bepaald door het aantal weken waarvoor het indicatiebesluit in dat jaar geldt met 3 te vermenigvuldigen.

Respijtzorg WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

Bij respijtzorg nemen professionele krachten of vrijwilligers de zorgtaken over van de mantelzorger. indicatie en financiering komt vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning/Gemeente. Bv: Tijdelijke zorg of verblijf, bijvoorbeeld tijdens een vakantie van de mantelzorger.

Tijdelijk verblijf zonder indicatie voor verblijf/particulier

Op eigen kosten of bv mogelijk via eigen verzekeringsvergoedingen (afhankelijk van verzekeringspakket).

Wonen

Wonen Wlz met Zorgprofiel/ ZZP

Mensen met een WLZ-indicatie kunnen kiezen voor verblijf in een verpleeghuis  op basis van hun  Zorgprofiel/Zorgzwaartepakket.

Wonen Wlz met VPT, geclusterd

Mensen met een WLZ-indicatie kunnen kiezen voor een geclusterde vorm van wonen waarbij zij zelf de huur betalen en  de noodzakelijke zorg op basis van hun zorgprofiel/zorgzwaartepakket ontvangen

Bij inzet van het VPT is de inhoud van de zorg gelijk aan de zorg die de verzekerde in de instelling zou krijgen. Levering van het VPT is niet af te dwingen. Zowel de verzekerde als de zorgaanbieder moeten akkoord gaan met levering van de zorg bij de verzekerde thuis.
 
Het VPT stimuleert het scheiden tussen wonen en zorg, doordat de cliënt zelf de woonkosten betaalt.

Wonen Wlz met VPT, individueel

Mensen met een ZZP-indicatie kunnen kiezen voor het thuis ontvangen van de noodzakelijke zorg, mits de aanbieder daarover afspraken heeft gemaakt met het zorgkantoor.

Bij inzet van het VPT is de inhoud van de zorg gelijk aan de zorg die de verzekerde in de instelling zou krijgen. Levering van het VPT is niet af te dwingen. Zowel de verzekerde als de zorgaanbieder moeten akkoord gaan met levering van de zorg bij de verzekerde thuis.

Het VPT stimuleert het scheiden tussen wonen en zorg, doordat de cliënt zelf de woonkosten betaalt.

Wonen Wlz met MPT

Mensen met een WLZ-indicatie kunnen kiezen voor het thuis ontvangen van de noodzakelijke zorg middels een modulair pakket thuis (MPT) op basis van hun zorgprofiel/zorgwaartepakket Het modulair pakket thuis (MPT) is een pakket aan zorg dat u samen met uw zorgaanbieder(s) samenstelt. Dit pakket is opgebouwd uit verschillende modules. Deze modules komen overeen met de verschillende soorten zorg die de Wlz kent.

Zo kunt u bijvoorbeeld een combinatie maken van verpleging, verzorging, begeleiding thuis en/of dagbesteding. Een mpt krijgt u als u niet het volledige zorgaanbod van een instelling nodig heeft of de zorg niet geheel zelf via een persoonsgebonden budget wilt organiseren.

Wonen met ZvW wijkverpleging

Mensen met een indicatie voor wijkverpleging kunnen kiezen voor een aanleun/seniorenwoning waarbij zij zelf de huur betalen en de zorg ontvangen vanuit hun zorgindicatie van de ZvW.

Wonen met WMO zorg

Beschermd wonen is een vorm van wonen onder begeleiding. Het is voor mensen met psychische of psychosociale problemen. Deze begeleiding kunt u thuis ontvangen of in een beschermde woonvorm, zoals een gezinsvervangend tehuis.

Beschermd wonen valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Wonen zonder indicatie/particulier

Op eigen kosten, geen vergoeding vanuit een wetgeving.

Aanvullende Informatie

Observatie/Screening PG

WZD van toepassing

Alleen mensen met een WZD verklaring kunnen op deze plaats wonen.

Betekenis WZD: Mensen met dementie of een verstandelijke beperking kunnen niet altijd zelf aangeven of ze het eens zijn met een opname of niet. Zij begrijpen niet wat een opname betekent en kunnen niet vertellen wat zij ervan vinden. Maar zij hebben wel zorg nodig die alleen in een zorginstelling gegeven kan worden. In die situatie is een artikel 60-procedure mogelijk. Het CIZ bepaalt of de cliënt zorg nodig heeft en of de cliënt het eens is met opname of verblijf in een instelling. Kan de cliënt niet aangeven wat hij wil en verwacht men geen verzet bij een opname? Dan zegt men dat de cliënt ‘geen instemming en geen verzet’ toont. In die situatie is een opname via artikel 60 mogelijk: een opname ‘zonder instemming en zonder verzet’. Een opname via artikel 60 is dus wat anders dan een gedwongen opname.

WZD niet van toepassing

Alleen mensen zonder een WZD verklaring kunnen op deze plaats wonen.

Betekenis WZD: Mensen met dementie of een verstandelijke beperking kunnen niet altijd zelf aangeven of ze het eens zijn met een opname of niet. Zij begrijpen niet wat een opname betekent en kunnen niet vertellen wat zij ervan vinden. Maar zij hebben wel zorg nodig die alleen in een zorginstelling gegeven kan worden. In die situatie is een artikel 60-procedure mogelijk. Het CIZ bepaalt of de cliënt zorg nodig heeft en of de cliënt het eens is met opname of verblijf in een instelling. Kan de cliënt niet aangeven wat hij wil en verwacht men geen verzet bij een opname? Dan zegt men dat de cliënt ‘geen instemming en geen verzet’ toont. In die situatie is een opname via artikel 60 mogelijk: een opname ‘zonder instemming en zonder verzet’. Een opname via artikel 60 is dus wat anders dan een gedwongen opname.

Met behandeling

Behandeling van specifiek medische, specifiek gedragswetenschappelijke of specifiek paramedische aard, gericht op herstel of voorkoming van verergering van een lichamelijke of psychogeriatrische aandoeningen.

Zonder behandeling

Zonder behandelcomponent vanuit de zorgaanbieder.

Aandoening

CVA

Een beroerte, ook wel CVA, stroke of attaque genoemd, heeft altijd te maken met een incident in de hersenbloedvaten en geeft acuut problemen bij de doorbloeding van de hersenen. CVA, staat voor Cerebro Vasculair Accident, hetgeen ongeluk in de hersenbloedvaten betekent. CVA is de verzamelnaam. Hoewel een beroerte meerdere oorzaken kent, zijn de uitvalverschijnselen vaak hetzelfde, zoals een verlamde arm, scheve mond en moeilijk praten.

COPD

COPD is een longziekte waarbij de longen zijn beschadigd. Ademen is moeilijker en de klant heeft minder energie. De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronische Obstructieve Long Ziekte).

Orthopedie

Orthopedie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de behandeling van afwijkingen en ziekten van het steun- en bewegingsapparaat.

Traumatologie

Traumatologie is de studie van verwondingen die door ongevallen of geweld zijn veroorzaakt, en van de chirurgische behandeling ervan.

Parkinson

Parkinson is een progressieve hersenaandoening waarbij de aansturing van spierbewegingen wordt aangetast.

Oncologie

Oncologie is het specialisme dat zich bezighoudt met de behandeling van kanker met medicijnen. De meeste bekende vorm is chemotherapie. Bij de behandeling van mensen met kanker zijn vaak meerdere specialismen betrokken.

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Niet-aangeboren hersenletsel of NAH is schade aan de hersenen, ontstaan in de loop van het leven en is in te delen in twee soorten:

  1. traumatisch hersenletsel
  2. niet-traumatisch hersenletsel

Beademing

Beademing is het proces waarbij mensen die niet voldoende zelfstandig kunnen ademen lucht krijgen via een externe kracht.

Korsakov

Het syndroom van Korsakov, ook wel de ziekte van Korsakov genoemd, is een blijvende geheugenstoornis die voornamelijk veroorzaakt wordt door vitamine B1-tekort, meestal het gevolg van het te weinig gevarieerd eten bij chronisch alcoholmisbruik.

MS (Multiple sclerose)

Multiple sclerose (MS) is een ziekte waarbij de bescherm- en isolatielaag rondom de zenuwen in de hersenen, ruggenmerg en oogzenuwen (het centrale zenuwstelsel) is beschadigd. Hierdoor kunnen onder andere problemen ontstaan met lopen, voelen en zien.

Jong Dementerende

Diagnose dementie voor het 65 levensjaar, gaat meestal gepaard met grote gedragsveranderingen en vergeetachtigheid.

Zorgprofielen/ZZP

ZZP 4

Voorheen: ZZP VV 4

VV Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging

ZZP 5

Voorheen: ZZP VV 5

VV Beschermd wonen met intensieve dementiezorg

ZZP 6

Voorheen: ZZP VV 6

VV Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging

ZZP 7

Voorheen: ZZP VV 7

VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding

ZZP 8

Voorheen: ZZP VV 8

VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging

ZZP 9b

Voorheen: ZZP VV 9b

VV Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging

Grondslag

Grondslag V&V - Somatiek

Actuele lichamelijke ziekte of aandoening. Een aandoening die gekenmerkt wordt door stabiele fases en bij verergering door medische en/of paramedische behandeling (nog) kan genezen of verbeteren, heeft als grondslag somatische aandoening, en niet de grondslag lichamelijke handicap. Wanneer sprake is van blijvende beperkingen die niet veroorzaakt worden door stoornissen van het zenuwstelsel of het bewegingsapparaat (bot/spierstelsel, gewrichten en bindweefsel), dan is de grondslag somatische aandoening ook van toepassing. Dit is ook het geval bij een terminale situatie.

Grondslag V&V Psycho Geriatrie

Ziekte, aandoening of stoornis in of van de hersenen (mede) als gevolg van ouderdom. Deze aandoening gaat vaak gepaard met aantasting van het denkvermogen, gevoelsleven, intellect en het geheugen. Soms is er ook sprake van een afname van motorische functies en een vermindering van de sociale redzaamheid.

Grondslag Gerontopsychiatrie

Gerontopsychiatrie is voor ouderen die te maken hebben met psychiatrische problemen en door het ouder worden in toenemende mate last krijgen van lichamelijke en (psycho)sociale problemen.

Grondslag Psychiatrie

Stoornis waarbij een of meer symptomen veroorzaakt wordt door in de psyche gelegen factoren. Hiervoor wordt ook wel de term psychische stoornis gebruikt.

Grondslag LG

Lichamelijke Handicap Fysieke beperking als gevolg van stoornissen van het zenuwstelsel en het bewegingsapparaat (bot/spierstelsel, gewrichten en bindweefsel) waarbij geen functionele verbetering meer mogelijk is en er geen sprake is van een terminale situatie.

Grondslag VG

Verstandelijke Handicap Handicap waarbij de persoon beneden gemiddeld scoort op een algemene intelligentietest (IQ van 70 of lager) en blijvende beperkingen heeft op het gebied van de sociale redzaamheid. Beide zijn voor het 18e levensjaar ontstaan. Op grond van historische overwegingen is er in Nederland overeenstemming dat, als er sprake is van ernstige en chronische beperkingen in sociale redzaamheid, leerproblemen en/of gedragsproblemen, een IQ-score tussen 70 en 85 ook mag worden opgevat als een verstandelijke handicap. Dit wordt dan aangeduid als een licht verstandelijke handicap.

Grondslag GGZ-B

Geestelijke Gezondheid Zorg De zzp B-reeks is voor mensen die intramuraal verblijven omwille van hun behandeling.

Grondslag GGZ-C

Geestelijke Gezondheids Zorg De zzp C-reeks is voor mensen die verblijven in een beschermende woonomgeving en waarbij behandeling niet meer op de voorgrond staat. Veel van deze mensen worden echter, los van hun verblijf, ook behandeld in de ggz.

: